domenica 21 dicembre 2014

O' Bambinu Gesù    O' Bambinu Gesù
       (Canto calabrese)

Bambinuzzu me' dilettu,
tantu tempu chi t'aspettu;
o Bambinu me' adoratu,
'nda lu cori t'ho portatu.

Ora vegnu mu ti trovu,
la preghera mu rinnovu:
- No' m'abbandunari cchiù,
o me' caru bon Gesù! -
                        
Traduzione
        
  A Gesù Bambino
Bambinello mio diletto,
tanto tempo è che t'aspetto;
o Bambino mio adorato,
nel (mio) cuore t'ho portato.

Ora vengo a ritrovarti,
la preghiera a rinnovarti:
- Non m'abbandonare più,
o mio caro buon Gesù! - 

La presente composizione è stata
musicata dal Maestro Camillo Berardi.              


 

 


              
Nessun commento:

Posta un commento