lunedì 22 agosto 2011

Riflessioni del nostro tempo

Il progresso tecnologico, purtroppo, non va di pari passo con quello spirituale.
Una volta, che le condizioni economiche della società erano precarie, le persone vivevano in armonia fra loro; ora che c’è il danaro non c’è più la pace!

In questa poesia dialettale, sono gli animali a giudicare l’uomo che ormai non può fare a meno della macchina.


A’ stada  (Nella stalla)

Trovandomi a passari di ‘na stada1,
(oh grandi rarità di lu dumila!),
‘nu ciùcciu ‘nci cuntava a ‘na cavada:
- Guarda chi novità portau la pila2,
non c’è vedanu, non c’è cchiù cotrada3
senza ‘na machineda mu si cila4!
Non passa tempu chi ‘sta genti pazza
scancellerà pe’ sempri ‘a nostra rrazza. -

La cavada a lu ciùcciu rispundìu:
- Lasciali fari, se non c’è progressu
comu la moda finirà a schifìu5;
tempu è chi l’omu rovinau se stessu.
Quandu di la saluti avrà disìu
s’accorgerà meschinu, quant’è fessu!
Debuli, ‘ngialinutu6 ed aggrancatu7
finu a ‘nu lettu poi sarà portatu. -Sentiva ‘nu porcedu ‘sti paroli
e sospendìu di rusicari ‘a gghianda:
- Amici, pe’ la facci ‘i cu’ non voli
mi sentu friscu e sanu ‘i vanda ‘n vanda8,
eppuru non mi movu e sutta e moli9
mentu li petri, mentu puru ‘a landa10. -
E li cumpagni: - Senza malucori:
cu’ nasci porcu, sempri porcu mori! -


‘Na capra chi dormìa ‘nda stessa pàgghia
smettìu di rifumari11 e no’ capiva
pecchì lu ciucciu avìa tantu mu ràgghia
pe’ l’omu chi luntanu no’ sentiva:
- Se c’è cu’ voli ‘i cca mu si la squàgghia,
la porta è aperta - forti ripetiva.
‘Mmutiru sia lu ciucciu sia ‘a cavada,
ca non c’è mègghiu di la propria stada.

La vacca chi si sa oj12 faci tantu,
lu latti, li vitedi e lu formaggiu:
- Jeu - dissi - non mi lagnu e no’ mi vantu,
‘nda chista vita ‘nci voli coraggiu;
lu pòvaru se jè o no’ ‘nu santu
havi mu staci drittu e mu jè saggiu:
puru lu carru prima jeu tirava
e a vastunati l’omu mi pagava. -

Lu cunigghjedu13 chi mutu staciva,
sapendu ca cu troppu parla sgarra:
- E’ veru, non c’è mundu - ripetiva
-‘nci sunnu tanti chi vonnu la sciàrra14.
Quandu a spassu ‘na vota si nesciva
pe’ strati si sonava c’’a chitarra;
ora, tra mezzi e genti ‘i malaffari,
è propriu veru: non si po’ campari! -

Da: Domenico Caruso, La Calabria e il suo poeta (Premio Era Lacinia) - Ed. Ursini, CZ - Novembre 1978.
Note:
1) stalla; 2) denaro; 3) ragazza; 4) porta in giro; 5) schifezza; 6) pallido; 7) rattrappito;
8) da ogni parte; 9) molari; 10) latta; 11)ruminare; 12) oggi; 13) coniglietto; 14) lite.

Nessun commento:

Posta un commento